اتاق فکر شهرداری

اتاق فکر شهرداری برای استفاده آراء نخبگان در مدیریت شهر تشکیل می شود


اتاق فکر شهرداری به عنوان فضایی برای استفاده از فکر و مشارکت نخبگان در مدیریت شهری پیش بینی شده است تا به این وسیله ایده های نو و بکر را جذب و در سطح شهر به اجرا گذارد.
جمع بندی دقیق و حساب شده از مشکلات موجود در شهر و دستیابی به نتایج فعالیت ها و اقدامات انجام شده در سطح شهر طی سال های گذشته از مهترین اهداف تشکیل اتاق فکر در شهرداری استهبان به حساب می آید.