آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

مزایده

شماره مزایده :   1499   مورخ :  1401/03/21  مرحله دوم    –   نوبت اول

موضوع :

املاک و مستغلات

مزایده‌گذار:

شهرداری استهبان

باستناد مصوبه (ج)  صورتجلسه  شماره  99 مورخ  1401/03/21   شورای محترم اسلامی شهر استهبان .

شرح مزایده:

آگهی مزایده

شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک   قطعه زمین به شرح زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ  1401/05/31  می‌باشد .بازگشایی اسناد نیز روز  سه  شنبه  مورخ 1401/6/1    صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

1.واریز مبلغ سپرده  به شماره حساب  0109542683008 سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه کارشناسی و نشر آگهی

  1. ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب 0109542683008 سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان.(یا ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده )

3-در  صورت  برنده  شدن  در  مزایده ، واریز  وجه  باید  بصورت نقدی  و در  موعد  مقرر  قانونی انجام  شود

  1. در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

6- به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده , خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

8- ضمناً کلیه هزینه های نقل انتقال ،کارشناسی و نشر آگهی برعهده برنده مزایده می باشد .

 

ردیف پلاک ثبتی متراژ (مترمربع) نوع کاربری قیمت پایه به ازای هر متر مربع(ریال) مبلغ سپرده (ریال) آدرس
1 5476/1775 8/218 مسکونی 34/000/34 371/960/371 شهرک  امام  حسین (ع)