آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

آگهی مزایده