آگهی واگذاری دو قطعه زمین مسکونی شهرداری

 تجدید آگهی 

 

 آگهی واگذاری دو  قطعه زمین مسکونی شهرداری