آگهی واگذاری تابلو تبلیغاتی بلوار قائم

آگهی  مزایده

شماره مزایده :      1429     مورخ :  1401/5/3                    مرحله  اول – نوبت  اول

موضوع :

واگذاری   50عدد تابلو تبلیغاتی بلوار قائم

مزایده‌گذار:

شهرداری استهبان

باستناد مصوبه ) الف )  صورتجلسه  شماره 103 مورخ   1401/4/7 شورای محترم اسلامی شهر استهبان

شرح مزایده:

آگهی مزایده

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری 50عدد تابلو تبلیغاتی بلوار قائم با مشخصات زیر بصورت قرارداد اجاره بمدت یکسال و از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  1401/5/27 می‌باشد و بازگشایی اسناد نیز روز شنبه  مورخ 1401/5/29  صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

1.واریز مبلغ سپرده  به شماره حساب 0109542683008 سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناس رسمی دادگستری جهت هر آیتم بصورت جداگانه.

  1. ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب 0109542683008 سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان جهت هر آیتم بصورت جداگانه (یا ارائه ضمانت نامه بانکی)

3- شرکت  کنندگان  در مزایده تابلوها باید کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.

  1. در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  2. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
  3. به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده , خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

 

ردیف مورد  مزایده مبلغ اجاره ماهیانه(ریال) مبلغ سپرده هزینه نشر آگهی و کارشناسی
1 49تابلو باابعاد120*180

یک  تابلو با  ابعاد180*250

5/500/000

7/000/000

165/900/000 48/000/000