آگهی مناقصه

موضوع: واگذاری امور خدمات شهری، خدمات  اداری – آتش نشانی – موتوری . حمل ونقل ، تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء، حفظ و نگهداری و توسعه  فضای سبز سطح شهر استهبان  

مناقصه گذار  :  شهرداری استهبان

شهرداری استهبان در نظر دارد باستناد مصوبه ( ب ) و (ج) صورتجلسه شماره 249/5 مورخ 1401/03/21 و 250/5 مورخ 1401/03/21   شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پروژه احیاء، حفظ و نگهداری  و توسعه فضای سبز سطح شهر استهبان و  امور خدمات شهری خدمات اداری ، آتش نشانی ، موتوری ،حمل ونقل  ،و حفاظتی تنظیف و جمع آوری زباله  با مشخصات زیر از طریق مناقصه عمومی و بصورت حجمی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات موارد واگذاری از تاریخ نشر آگهی همه‌ روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.آخرین مهلت تهیه اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز  یک شنبه  مورخ1401/4/26می‌باشد . بازگشائی اسناد نیز در روز  دو شنبه مورخ 1401/4/27 خواهد بود.

شرایط :

1.واریز مبلغ سپرده  به شماره حساب  0109542683008  سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی جهت هر آیتم بصورت جداگانه.

  1. ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب 0109542683008 سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان جهت هر آیتم بصورت جداگانه..
  2. در صورتی که برندگان اول , دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده‌ شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  3. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

5 . به تقاضاهایی که فاقد مبلغ سپرده و خارج از موعد مقرر و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  1. داشتن صلاحیت و سوابق کاری لازم در موضوع فوق بمنظور شرکت در مناقصه الزامی است (تخصص کارشناسی)
  2. تحویل پاکتهای الف- ب- ج الزامی است.

8- واریز  مبلغ 000/000/3 ریال  بحساب  درآمد  شهرداری  به  شماره  0104519434009 بابت  دریافت  اسناد  مناقصه

9- وگذاری بصورت حجمی خواهد است.

10-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج می‌باشد.

11- مرحله اول: نوبت اول 1401/4/11

  • مرحله اول نوبت دوم 1401/4/18
  • آخرین مهلت تحویل اسناد 1401/4/26
  • زمان بازگشایی اسناد 1401/4/27

12- متقاضیان می توانند پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیر خانه شهرداری استهبان جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

 

ردیف موضوع مناقصه برآورد ماهیانه ( ریال) برآورد سالانه (ریال) مبلغ سپرده (ریال) هزینه نشر آگهی(ریال)
1 پروژه احیاء، حفظ و نگهداری  و توسعه فضای سبز 3/715/000/000 44/580/000/000 2/229/000/000 50/000/000
2 امور خدمات شهری، اداری، آتش  نشانی  ، موتوری  ، حمل ونقل ، حفاظتی  ، تنظیف و جمع آوری زباله سطح  شهر  استهبان 

 

10/600/000/000 127/200/000/000 6/260/000/000 50/000/000