آگهی مناقصه

آگهی مناقصه واگذاری محوطه سازی و بهسازی پیاده روها و پارک های سطح شهر استهبان