آگهی مناقصه

آگهی مناقصه واگذاری دفع آب های سطحی معابر سطح شهر استهبان