آگهی مناقصه

آگهی مناقصه  واگذاری بیمه مسئولیت مدنی شهرداری استهبان