آگهی مناقصه

آگهی مناقصه خرید دستگاه خودرو نیسان دوگانه سوز شهرداری استهبان