آگهی مناقصه

واگذاری امور خدمات شهری، خدمات  اداری – آتش نشانی – موتوری، حمل ونقل ، تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء، حفظ و نگهداری و توسعه  فضای سبز سطح شهر استهبان