آگهی مناقصه واگذاری محوطه سازی و بهسازی پیاده روها و پارکهای سطح شهر