آگهی مناقصه واگذاری جدول گذاری ، کانیو، تهیه دال بتنی شهرداری

استعلام  بهاء

شهرداری استهبان

شماره:    2931

تاریخ:  1401/09/29

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به دفع آب های سطحی  معابر  سطح شهر شهرداری استهبان ، و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 8/000/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء به اشخاص حقیقی ، حقوقی با کلیه مصالح گذار لذا  از پیمانکاران واجد شرایط در موضوع فوق جهت همکاری با شهرداری دعوت به عمل می آید متقاضیان می توانند تا تاریخ 1401/10/05  پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند                     وزارت کشور

شهرداری استهبان

(ورقه استعلام بهاء)

ملاحظات مبلغ واحد واحد شرح عملیات ردیف  
    مترطول جدولگذاری شامل  ریگلاژ کف- اجرای  بتن مگر – نصب تک  لبه و ماهیچه های  طرفین  و کف  سازی  بطور  کامل  (دهنه 60 سانتی متر ) 1  
    متر طول کانیو شامل : ریگلاژ کف- اجرای  بتن مگر – نصب تک  لبه و ماهیچه های  طرفین  و کف  سازی  بطور  کامل 2  
    مترطول جدول کتابی  شامل : ریگلاژ کف- اجرای  بتن مگر – نصب تک  لبه و ماهیچه های  طرفین  و کف  سازی  بطور  کامل  -کانیو وسط 3  
    مترمکعب تهیه دال بتونی روی جداول (پیش ساخته) 4  
سایر شرایط

– کلیه ابزار کار با پیمانکار میباشد2- در صورت استفاده پیمانکار از ماشین آلات شهرداری اجاره آن براساس نرخ موجود در واحد در امد از پیمانکار وصول خواهد شد 3- شهرداری در رد یک یا تمامی استعلامات مختار است4-تامین نیروی انسانی به اندازه لازم بدون منع قانونی با پیمانکار میباشد5-  به استعلامات مخدوش بدون مدارک خواسته شده واستعلاماتی که بعد از تاریخ مقرر به شهرداری برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 6- پیمانکار با ید دارای سابقه کار لازم باشد 7-پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از: بیمه, مالیات,دارائی و ارزش افزودبا پیمانکار میباشد8- تامین اعتبار – جاری/ دولتی  9- تامین مصالح به عهده پیمانکار میباشد  10-انتخاب نوع مصالح با کارفرما 11- واریز مبلغ 400/000/000  ریال به عنوان سپرده شرکت درمناقصه فوق

امضاء درخواست کنندگان :

 

1- مهدی  بهتری  مسئول امور عمرانی شهرداری

 

2-سید محد جواد شرافت  مسئول مالی وذیحساب طرح های عمرانی

 

3- محمد ذوالقدر – واحد حقوقی

 

4- حسن گریزان کارشناس بودجه و اعتبارات

                          امضاء  

 

 

عبدالرحمان  جوکار

شهردار استهبان

اینجانب    ……………………………….    مدیر عامل شرکت  ………………………..      با علم واطلاع کامل از نحوه اجرای کار ودر نظر گرفتن کلیه موارد مذکور وخواسته های کار فرما  وبراورد پیوست حاضر به انجام کار با قیمت پیشنهادی می باشم.

 

 

تاریخ                                                                                                                امضاء مدیر عامل ومهر شرکت