آگهی مناقصه واگذاری آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر