آگهی مناقصه : زیرسازی، لکه گیری، آسفالت

شهرداری استهبان در نظر دارد آسفالت و لکه  گیری  معابر  سطح شهر شهرداری استهبان ،  جهت رفاه حال معلولین و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء به اشخاص حقیقی ، حقوقی با کلیه مصالح گذار لذا  از پیمانکاران واجد شرایط در موضوع فوق جهت همکاری با شهرداری دعوت به عمل می آید متقاضیان می توانند تا تاریخ 1401/01/28پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

شرح مناقصه :

 • لکه گیری 
 • آسفالت
 • زیرسازی

سایر شرایط :

 • کلیه ابزار کار با پیمانکار میباشد.
 • در صورت استفاده پیمانکار از ماشین آلات شهرداری اجاره آن براساس نرخ موجود در واحد در امد از پیمانکار وصول خواهد شد.
 • شهرداری در رد یک یا تمامی استعلامات مختار است.
 • تامین نیروی انسانی به اندازه لازم بدون منع قانونی با پیمانکار میباشد.
 • به استعلامات مخدوش بدون مدارک خواسته شده واستعلاماتی که بعد از تاریخ مقرر به شهرداری برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • پیمانکار با ید دارای سابقه کار لازم باشد .
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از: بیمه, مالیات,دارائی و ارزش افزودبا پیمانکار میباشد.
 • تامین اعتبار جاری/ دولتی