آگهی مناقصه خرید تجهیزات جهت برق رسانی و تجهیزات مربوط به چاه شماره 2 شهرداری استهبان