آگهی مناقصه خرید تجهیزات جهت برق رسانی و تجهیزات مربوط به چاه شماره 2 شهرداری استهبان

مناقصه تجهیزات جهت برق رسانی چاه آب شهرداری