آگهی مزایده

آگهی مزایده  یک قطعه زمین شهرداری استهبان

شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک  قطعه زمین به شرح زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ  1401/02/04  می‌باشد .بازگشایی اسناد نیز روز دو  شنبه  مورخ     1401/02/05  صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

1.واریز مبلغ سپرده  به شماره حساب  0109542683008 سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه کارشناسی و نشر آگهی .

  1. ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب 0109542683008 سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان.(یا ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده )

3-در  صورت  برنده  شدن  در  مزایده ، واریز  وجه  باید  بصورت نقدی  و در  موعد  مقرر  قانونی انجام  شود

  1. در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

6- به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده , خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

8- ضمناً کلیه هزینه های نقل انتقال ،کارشناسی و نشر آگهی برعهده برنده مزایده می باشد .