آگهی مزایده

واگذاری ، حفظ و نگهداری جایگاه CNG شهرداری استهبان