آگهی مزایده

فروش پسماند خشک سایت زباله شهرداری استهبان

مزایده‌گذار:

شهرداری استهبان

باستناد مصوبه ( الف  )  صورتجلسه  شماره 62مورخ  1400/11/02  شورای محترم اسلامی شهر استهبان .

شرح مزایده:

آگهی مزایده

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به فروش پسماند خشک سایت زباله شهرداری استهبان واقع در جاده استهبان شیراز و جمع آوری پسماند خشک از درب منازل با قیمت پایه ماهیانه به مبلغ 3/000/000/000ریال بصورت قراداد اجاره برای مدت یکسال از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه  مورخ  1401/03/26   می‌باشد .بازگشایی اسناد نیز روز شنبه  مورخ 1401/03/28 صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

1.واریز مبلغ 60/000/000  به شماره حساب 0109542683008 سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناسی.

  1. ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به مبلغ 1/800/000/000 ریال به حساب 0109542683008 سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان.
  2. در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  3. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
  4. به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده , خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.