آگهی مزایده واگذاری 2 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارکها

آگهی مزایده

موضوع :

واگذاری  2 باب مغازه  ومحل  استقرار کیوسک های  سطح  شهر  و وسایل  بازی پارکها 

مزایده‌گذار:

شهرداری استهبان

باستناد مصوبه )  ب  )  صورتجلسه  شماره 93   مورخ   1401/2/31  شورای محترم اسلامی شهر استهبان .

شرح مزایده:

آگهی مزایده

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری 2 باب مغازه ومحل  استقرار کیوسک های  سطح  شهر  و وسایل  بازی پارکها  با مشخصات زیر بصورت قرارداد اجاره بمدت یک  سال و از طریق مزایده اقدام نماید، متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1401/04/18 می‌باشد و بازگشایی اسناد نیز روز دو شنبه  مورخ 1401/04/20  صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

1.واریز مبلغ سپرده  به شماره حساب 0109542683008 سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناس رسمی دادگستری جهت هر آیتم بصورت جداگانه.

  1. ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب 0109542683008 سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان جهت هر آیتم بصورت جداگانه.
  2. در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  3. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
  4. به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده , خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.