آگهی مزایده واگذاری ۴ باب مغازه ، محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارکها شهرداری استهبان