آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه  ومحل  استقرار وسایل  بازی پارکها

آگهی  مزایده

شماره مزایده :  1004 مورخ : 1401/03/29  مرحله  دوم  – نوبت  اول

موضوع :

واگذاری  یک باب مغازه  ومحل  استقرار وسایل  بازی پارکها 

مزایده‌گذار:

شهرداری استهبان

باستناد مصوبه )  ج )  صورتجلسه  شماره 63   مورخ   1400/11/4  شورای محترم اسلامی شهر استهبان .

شرح مزایده:

آگهی مزایده

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب مغازه ومحل  استقرار وسایل  بازی پارکها  با مشخصات زیر بصورت قرارداد اجاره بمدت یک  سال و از طریق مزایده اقدام نماید، متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1401/4/21  می‌باشد و بازگشایی اسناد نیز روز چهارشنبه  مورخ 1401/04/22  صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

1.واریز مبلغ سپرده  به شماره حساب 0109542683008 سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناس رسمی دادگستری جهت هر آیتم بصورت جداگانه.

  1. ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب 0109542683008 سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان جهت هر آیتم بصورت جداگانه.
  2. در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  3. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
  4. به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده , خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.
ردیف مغازه / محل استقرار وسایل بازی پارک ها مبلغ اجاره ماهیانه (ریال) مبلغ سپرده  (ریال ) هزینه نشر آگهی و کارشناسی (ریال )
1 مغازه پارک آبشار  4/896/000  2/937/600 12/400/000
2 محل وسایل  بازی  شماره1  پارک  جمالی ( کف گرد حیوانات) 3/250/000 1/950/000 12/400/00
3 محل وسایل  بازی  شماره  2پارک  جمالی (ترامپولین  ) 3/000/000 1/800/000 12/400/000
4 محل وسایل  بازی  شماره  3 پارک  جمالی( قلعه بادی ) 3/000/000 1/800/000 12/400/000
5 محل وسایل  بازی  شماره 4 پارک  جمالی (ماشین شارژی ) 3/000/000 1/950/000 12/400/000