آگهی مزایده واگذاری ، حفظ و نگهداری جایگاه CNG شهرداری استهبان

آگهی  مزایده

شماره مزایده :  1651   مورخ:     1401/05/25    مرحله :دوم –   نوبت اول

موضوع

واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG

مزایده‌گذار:

شهرداری استهبان

باستناد مصوبه (الف) صورتجلسه شماره 102 مورخ  1401/4/20  شورای محترم اسلامی شهر استهبان .

شرح مزایده:

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری ، بهره داری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG

واقع در بلوار امام رضا(ع) بمدت یکسال و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 270/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به امور قراردادها واقع در خیابان امام خمینی (ره) ، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/6/14 و آخرین مهلت تحویل پاکتها و پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1401/6/16 می‌باشدو بازگشایی اسناد نیز روز پنج شنبه مورخ 1401/6/17  صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

  • ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به مبلغ 162/000/000 ریال به حساب 0109542683008 سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان یا ارائه ضمانت نامه بانکی
  • هزینه نشر آگهی  و کارشناسی  بر عهده  برنده  مزایده  می  باشد.

3 – در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-تحویل پاکتهای الف-ب- ج الزامی است.

5-داشتن صلاحیت و سوابق لازم در موضوع مطرح شده به منظور شرکت در مزایده الزامی است.

6- عدم ممنوعیت قرارداد و تاییده از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی الزامی است.

5 – شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

6 – به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده ، خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7 – سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.