آگهی تجدید مزایده

آگهی واگذاری یک قطعه زمین شهرداری استهبان